• Arbitrage protocol indoor volleybal Nevobo

  Inleiding
  Na de ‘intelligente lockdown’ is het sinds 1 juli ook weer toegestaan om binnen te sporten. Om dit mogelijk te maken is er door NOC*NSF in samenwerking met diverse bonden en de Vereniging Sport & Gemeenten (VSG) een algemeen protocol verantwoord sporten en een handreiking publiek bij sportwedstrijden opgesteld. Indien er in de toekomst aanpassingen komen vanuit de overheid, worden deze documenten ook aangepast.

  Aanvullend protocol indoor volleybal competitie en toernooien
  Met de sportbonden wordt geprobeerd om zo veel mogelijk sport overstijgende afspraken te maken, zodat het voor elke sporter duidelijk is wat de maatregelen zijn. Als aanvulling hierop is het protocol voor indoor volleybal competitie en toernooien samengesteld met daarin de specifieke zaken omtrent volleybal beschreven. Op dezelfde website is ook een lijst met veelgestelde vragen te vinden.

  Arbitrage protocol indoor volleybal
  Met dit Arbitrage protocol indoor volleybal in Corona tijd worden een aantal aanvullende zaken beschreven specifiek gericht op het begeleiden van een wedstrijd. Hierbij kunnen aanvullingen of afwijkingen op de spelregels zitten. De omschreven punten gelden alleen voor wedstrijden waar ze van toepassing zijn. Een omschrijving over de 2e scheidrechter is bijvoorbeeld niet van toepassing op wedstrijden met maar 1 scheidsrechter.

  Raadpleeg verenigingswebsite
  Als de exploitant van de sporthal of de gemeente extra maatregelen of richtlijnen voor het gebruik van hun sporthal voorschrijft, wordt de vereniging geacht deze richtlijnen op haar eigen verenigingswebsite te plaatsen. Check dus voordat je naar een wedstrijd gaat de website van de vereniging voor de meest recente informatie of neem contact op met de contactpersoon van de betreffende vereniging.

  Regionaal strengere maatregelen
  Op de persconferentie van de overheid van dinsdag 18 augustus is aangegeven dat er regionaal strengere maatregelen opgelegd kunnen worden door de veiligheidsregio’s. Het kan dus voorkomen dat er plaatselijk of tijdelijk strengere maatregelen gelden dan in dit protocol beschreven. Elke vereniging neemt deze strengere maatregelen op in hun eigen richtlijnen voor het gebruik van de sporthal.

 • Algemene zaken

  • Volg de algemene (RIVM) richtlijnen Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
  • Volg de instructies en maatregelen op die gelden in de sportaccommodatie.
  • Als official ben je niet verantwoordelijk voor de handhaving op 1,5 meter afstand binnen de sporthal.
  • Het gedrag van het publiek qua schreeuwen/yells is de verantwoordelijkheid van de zaalwacht, niet van de official.
  • Indien je tijdens de wedstrijd je niet veilig voelt doordat andere zich niet houden aan de corona maatregelen mag je de wedstrijd staken.
  • Indien je als official je afmeldt voor een wedstrijd als gevolg van besmetting of corona gerelateerde klachten zal hiervoor geen sanctie opgelegd worden. (alleen van toepassing bij aangewezen scheidsrechters)
  • SRBB-ers en PVB-beoordelaars nemen alleen plaats bij de wedstrijdtafel indien daar de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden. Anders nemen ze plaats op de tribune of op een stoel langs het veld, met inachtneming van de 1,5 meter afstand tot andere personen. Het advies van de werkgroep Arbitrage is om zo min mogelijk mensen bij de wedstrijdtafel te laten zitten.
  • Overleg als SRBB-er of PVB-beoordelaar met de thuisvereniging over een geschikte locatie om het evaluatie gesprek na de wedstrijd te houden.
  • Gebruik je eigen materialen (fluit, kaarten enzovoorts) en reinig deze na afloop van de wedstrijd(dag).

  Aankomst in de sporthal

  • Volg de instructies en maatregelen die gelden in de sportaccommodaties zoals deze zijn vastgesteld. Let op dat na afloop van de wedstrijd alle officials als publiek worden aangemerkt en daar gelden mogelijk andere richtlijnen voor dan tijdens het begeleiden van een wedstrijd.
  • Schud geen handen!
  • Kom zoveel mogelijk omgekleed naar de sporthal.
  • Controleer als official samen met thuisspelende vereniging de scheidsrechterkleedkamer. Is deze groot genoeg om gezamenlijk om te kleden en/of de nabespreking te houden? Zo niet, zoek of vraag dan of er een andere ruimte beschikbaar is.
  • Controleer het veld m.b.t. ruimte om 1,5 meter afstand te houden.
   o Iedereen buiten de lijnen moet wanneer zij 18 jaar of ouder zijn onderling 1,5 meter afstand houden. Indien de wisselspelers en teamofficials niet op 1,5- meter afstand van elkaar kunnen zitten, wijs teammanagers/coaches op de mogelijkheid van 1,5-meter afstand op en rondom de reservebank.
   o Er mag worden afgeweken van de voorgeschreven wisselzone, zoals beschreven in de spelregels/wedstrijdreglement.
   o De inrichting bij het speelveld moet zo zijn dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden tussen de tellertafel en de aanwezige 2e scheidsrechter.

  • Maak zelf een weloverwogen keuze of je een bezoek wilt brengen aan de bestuurskamer/ kantine voor aanvang van de wedstrijd. Doe dit in overleg met je collega officials. Algemene advies luidt: vermijd drukte.

  Voor de wedstrijd

  • Stem met de teammanagers/coaches af hoe laat de teams starten met de warmingup/ inspelen en wijs hen, indien van toepassing, op de in de sporthal aangegeven wachtzone.
  • Houd bij de spelerskaart controle de 1,5-meter afstand in acht. Enkele mogelijkheden:
   o Controle bij de wedstrijdtafel, indien 1,5 meter gewaarborgd kan worden

   o Controle in de hoek van het speelveld.

  • Voorbereidend gesprek met collega-officials
   o Indien de kleedkamer niet voldoet aan de gestelde eisen, zorg dan voor een geschikte locatie (zie eerder in dit protocol).

   o Advies is om dit te doen voor de warming-up en voor het betreden van het speelveld voorafgaand aan de wedstrijd.
  • Line-up / betreden speelveld voorafgaand aan de start van de wedstrijd
   o De teams betreden gefaseerd het speelveld, zodat voldoende afstand gewaarborgd is.

   o Er worden geen handen geschud, ook geen boks of ander fysiek contact.
   o Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht.

   Als voorbeeld:
   o Line-up aan het begin van de wedstrijd op eigen achterlijn. Op fluitsignaal tegenstander en arbitrage groeten met geklap en veld inlopen.
   o Line-up aan het eind van de wedstrijd op de 3-meter lijn elkaar groeten/bedanken met geklap.
   o Voor Eredivisie/Topdivisie staat dit beschreven in het Playing Protocol, Publicatie 3.4 op de website van Nevobo.

  Tijdens de wedstrijd

  • Indien er buiten de lijnen niet voldoende ruimte is om 1,5 meter afstand te houden mag de time out ook (deels) op het speelveld plaatsvinden.
  • Het gedrag van spelers wordt volgens de normale regels bestraft.
  • Scheidsrechters zijn niet verantwoordelijk voor handhaving van de maatregelen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de club/het team. De scheidsrechter kan, indien spelers/coaches zich niet houden aan de maatregelen, de aanvoerder hier wel op aanspreken.
  • Het advies is om tijdens een wissel 1,5 meter afstand te houden tussen alle betrokkenen. Als official hoef je hier niet op te handhaven.
  • Bij een gebrek aan ruimte in de speelzaal en het daardoor niet kunnen waarborgen van de 1,5-meter afstand zullen de wisselspelers hun warming-up zodanig moeten uitvoeren zodat er wel voldoende afstand gewaarborgd is.
  • Indien de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd bij de reservebank, is het bij uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers plaatsnemen op stoelen of een extra wisselbank welke doorlopen naar de wisselzone in de richting van de hoek van het speelveld.
  • Advies is om als scheidsrechter te allen tijde de 1,5-meter afstand te houden tot spelers. Ook wanneer een speler bij de stoel komt vragen om uitleg

  Na de wedstrijd

  • Indien je na de wedstrijd in de sporthal of kantine blijft tel je mee als toeschouwer en gelden de betreffende maatregelen.
  • Houd bij de volgende acties ook de 1,5 meter in acht:
   o Bedanken van collega’s en teams

   o Ondertekenen van DWF / E-score formulier
   o Omkleden na de wedstrijd

  • Bij thuiskomst
   o Reinig scheidsrechterfluit
   o Reinig andere attributen die gebruikt zijn tijdens wedstrijd (gele/rode kaart, bal spanningsmeter etc.)