• Welkom bij Oberon

  Zoek je een gezellige vereniging waar je lekker sportief kan volleyballen? Dan is Oberon iets voor jou! De competitie spelende teams spelen in de regionale competitie, variƫrend van de 1e-klasse tot de 4e klasse. Voor de 5- tot 18-jarigen zijn er verschillende jeugdteams. Wil je liever geen competitie spelen? Dan kun je ook recreatief komen volleyballen.

 • Privacyverklaring Volleybal Vereniging Oberon Weesp

  Volleybal Vereniging Oberon is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens: www.oberonweesp.nl en secretariaat@oberonweesp.nl

  Persoonsgegevens die wij verwerken
  Volleybal Vereniging Oberon verwerkt persoonsgegevens van leden van de vereniging omdat die gebruik maken van onze diensten, en daarvoor hun gegevens zelf aan Oberon hebben verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Functie binnen de vereniging
  • Portretfoto (voor spelerspas in Sportlink)
  • Handtekening gemachtigde
  • Naam en handtekening ouder/voogd (indien lid jonger dan 16 jaar)
  • Toestemming gebruik fotomateriaal


  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Volleybal Vereniging Oberon verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: Gegevens van personen jonger dan 16 jaar op basis van persoonsgegevens hierboven genoemd. Binnen de vereniging maken wij gebruik van een website. Onze dienst en/of website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@oberonweesp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Volleybal Vereniging Oberon verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het registreren van je lidmaatschap van de vereniging en dat bij de NEVOBO
  • Het afhandelen van jouw betaling van de contributie
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren


  Geautomatiseerde besluitvorming

  Volleybal Vereniging Oberon neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Volleybal Vereniging Oberon) tussen zit. Volleybal Vereniging Oberon gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Ledenadministratie bij de NEVOBO (sportlink)

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Volleybal Vereniging Oberon bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 2 jaar voor alle de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om eventueel lidmaatschap informatie te kunnen verstrekken aan de NEVOBO of personen zelf.

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Volleybal Vereniging Oberon deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Volleybal Vereniging Oberon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Voor de inschrijving voor de NEVOBO worden de volgende gegevens doorgegeven: NAW, geslacht, geboorte datum, lidnr NEVOBO, portretfoto en naam vereniging. Volleybal Vereniging Oberon gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Volleybal Vereniging Oberon en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@oberonweesp.nl. Pagina 3 van 3 Volleybal Vereniging Oberon Heemraadweg 642 1382 HW Weesp Volleybal Vereniging Weesp - Website www.oberonweesp.nl - E-mail: info@oberonweesp.nl, KvK 405116331 - Rekeningnummer NL64ABNA0406793255 t.n.v. Volleybal Vereniging Weesp Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Volleybal Vereniging Oberon wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Volleybal Vereniging Oberon neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via secretariaat@oberonweesp.nl